2019-04-03 Ogłoszenie konkursu na dotację do wymiany źródeł ciepła

W dniu 2 kwietnia 2019 roku Burmistrz Gminy Kłecko ogłosił nabór wniosków o dotację na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, obejmujące wymianę istniejącego systemu ogrzewania węglowego na zakup i montaż kotłów olejowych, kotłów gazowych, kotłów gazowo-olejowych, ogrzewania elektrycznego, wymiennika ciepła/węzła cieplnego i kotłów na paliwa stałe.

Celem naboru jest przyznanie w 2019 r. dotacji celowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na wymianie dotychczasowego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła.

Wnioski należy składać od dnia 24.04.2019 r. do dnia 28.06.2019 r. w formie papierowej, w sekretariacie Urzędu Miejskiego  Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko,  od poniedziałku do piątku (poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00). Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko po 28.06.2019 r. nie będą rozpatrywane. Formularz wniosku o udzielenie dotacji celowej (Załącznik nr 1 do Zarządzenia) dostępny jest w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko oraz na stronie internetowej http://bip.klecko.pl lub www.klecko.pl.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 wynosi 50 000,00 zł, z czego kwota 30 000,00 zł przeznaczona jest na wymianę dotychczasowego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na kocioł gazowy, a kwota 20 000,00 zł na pozostałe przewidziane w Regulaminie źródła ciepła. Dotacja będzie udzielana w wysokości 50% poniesionych kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła, ale nie więcej niż:

1) 2500 zł – w przypadku zmiany na ogrzewanie gazowe, 

2) 2000 zł – w przypadku zmiany na pozostałe źródła ogrzewania.

W przypadku Wnioskodawców ubiegających się o dotację na wymianę istniejącego źródła ciepła na kocioł gazowy, posiadanie umowy przyłączenia do sieci gazowej z Polską Spółką Gazownictwa jest warunkiem niezbędnym do podpisania umowy dotacji.

Jeżeli przedsięwzięcie inwestycyjne wymaga stosownych ostatecznych pozwoleń, zezwoleń, zgód, decyzji i opinii, lub zgłoszenia, dokumenty te lub dokument potwierdzający zgłoszenie realizacji przedsięwzięcia do organu administracji z adnotacją lub zaświadczeniem organu o braku sprzeciwu wobec planowanych przedsięwzięć muszą być dołączone do wniosku o udzielenie dotacji.

Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania w roku budżetowym 2019 w budżecie gminy Kłecko.

Realizacja zadania może zostać rozpoczęta po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji. Dofinansowanie nie może być przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przed datą zawarcia umowy.

Realizacja przedsięwzięcia musi zakończyć się do 15 listopada 2019 roku.

 
« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji