2020-01-02 Nabór na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Kłecku

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku  ogłasza konkurs

na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa i adres jednostki:  

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku, ul. Słoneczna nr 25, 62-270 Kłecko.

I. Określenie stanowiska pracy:

  Kierownik Dziennego Dom Pomocy Senior + w Kłecku

II.Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie  oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art.122 ust.1 ustawy z dnia  12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2019, poz.1507 z późn. zm).
 2. Co najmniej 3 - letni staż pracy w pomocy społecznej.
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw            publicznych.
 5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo                       skarbowe.
 6. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 7. Znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych  dotyczących pomocy społecznej.
 8. Znajomość            przepisów       związanych     z          wykonywanymi          zadaniami,       zwłaszcza                        w zakresie:  samorządu gminnego, pracowników samorządowych, prawa pracy, finansów publicznych, naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ochrony danych osobowych, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu postępowania administracyjnego.                    
 9. Umiejętność podstawowej obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych.  

III.Wymagania dodatkowe:

 1. Zdolności organizacyjne.
 2. Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległego zespołu
 3. Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.
 4. Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych.
 5. Umiejętność komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania konfliktów.
 6. Komunikatywność, odpowiedzialność, zdolność do empatii.
 7. Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 8. Prawo jazdy kat. B.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

 1. Koordynowanie działań Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Kłecku.
 2. Ustalenie i nadzór nad realizacją dziennego, tygodniowego, miesięcznego i rocznego planu działania placówki.  
 3. Nadzór nad pracą podległych pracowników.  
 4. Sporządzanie sprawozdawczości.  
 5. Ocena realizacji stanu zaspokojenia potrzeb uczestników i ich rodzin oraz skuteczności realizowanych usług.
 6. Opieka nad seniorami.

Szczegółowy zakres czynności zostanie określony przez pracodawcę po nawiązaniu stosunku pracy.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. Miejsce pracy: Dzienny Dom Pomocy Senior +, ul. Gnieźnieńska nr 8, parter, brak barier architektonicznych.
 2. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przewidywana od 01.02.2020r. na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 3. Wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania M-GOPS w Kłecku.

 

VI. W miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.    

W związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

VII. Wymagane dokumenty.

 1. list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem,
 2. CV z informacjami na temat dotychczasowej działalności zawodowej kandydata, w zakresie pomocy społecznej, opatrzone własnoręcznym podpisem,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kopia dyplomu ukończenia studiów, kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach);
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenia o:
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  • niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
 6. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia            dyrektywy 95/46/WE (dalej określanym jako ,,RODO”) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) a wykraczających poza dane wymagane przez przepisy prawa pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecko, pokój nr 211 lub pokój nr 208 lub przesyłać drogą pocztową na adres

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku, ul. Słoneczna nr 25, 62-270 Kłecko, listem poleconym – (decyduje data wpływu do Ośrodka) z dopiskiem na kopercie "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –   Kierownik Dziennego Dom Pomocy Senior+ w Kłecku", w terminie do 13.01.2020 roku (poniedziałek) do godz. 15:00.

(termin przyjmowania dokumentów aplikacyjnych od kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie

Informacji Publicznej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku - ogłoszenia o naborze).

 

IX. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert – do 20 stycznia 2020 r. (poniedziałek).

X. Informacje dodatkowe.

 1. dokumenty, które wpłyną do M-GOPS w Kłecku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. dokumenty niekompletne lub wadliwe nie podlegają uzupełnieniu.
 3. nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną ani poza ogłoszeniem.
 4. kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji (należy podać                        nr kontaktowy). Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.
 5. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku.
 6. zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

XI. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji   Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku, z siedzibą ul. Słoneczna 25, 62-270 Kłecko, tel.: 61 427-00-13; e-mail: mgopsklecko@op.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowym, którym jest spółka Leśny & Wspólnicy Sp. z o. o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono Pana Łukasza Gąsiorka, z Inspektorem można się skontaktować e-mail: iod@lesny.com.pl.  
 3. Dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach prawie pracy, w szczególności art. 22¹ Kodeksu Pracy (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.), będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1    lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) natomiast pozostałe dane na podstawie zgody z art. 6 ust. 1 lit a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 5. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  lub profilowaniu.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania  przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach  i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Dokumentacja zawierająca dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będzie przechowywana nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji; po czym przez okres dwóch tygodni będzie można ją odebrać w Ośrodku. Po upływie tego okresu, w przypadku  nieodebrania zostanie zniszczona.     

  Kierownik

Miejsko – Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku

 (-)   Agata Radomska

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji