2019-07-18 Fundusz Sołecki Gminy Kłecko na 2020 rok

Z dniem 20 marca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim. Zgodnie z Ustawą, Rada Miejska Gminy Kłecko w dniu 9 marca 2015 r.  podjęła uchwałę nr V/23/15 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kłecko środków stanowiących fundusz sołecki.

Przedsięwzięcia finansowane z tych środków ujęte są w budżecie gminy i realizowane są przez Burmistrza Gminy jak pozostałe zadania budżetu. Środki funduszu przeznaczone być mogą na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectw, a jednocześnie zgodne są ze strategią rozwoju gminy (wysokość środków przypadających na dane sołectwo w roku 2020 stanowi załącznik do artykułu).

Warunkiem przyznania w danym roku środków z funduszu jest złożenie przez sołectwo do burmistrza wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. W tym celu należy zwołać zebranie wiejskie, na którym zostanie uchwalony wniosek. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien wskazywać przedsięwzięcia przewidywane do realizacji na terenie sołectwa w ramach określonych na to sołectwo środków, zawierać oszacowanie kosztów przedsięwzięć oraz uzasadnienie. Należy pamiętać, aby wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie była wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa. Uchwalony wniosek musi zostać złożony  do burmistrza przez sołtysa w terminie do 30 września 2019 roku. 

Załącznik:

Wysokość środków funduszu sołeckiego przypadająca na dane sołectwo w 2020 roku

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji