2018-11-19 Burmistrz Gminy Kłecko ogłasza II nieograniczony przetarg ustny

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

            Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust. 2 oraz art. 39  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 121 ze zmianami), a także § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

Burmistrz Gminy Kłecko ogłasza II nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 51/2, arkusz mapy 1, o powierzchni 0,1900 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1G/00021536/4, zlokalizowana w miejscowości Michalcza, gmina Kłecko. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona jest pod tereny obsługi i produkcji gospodarki rolnej. Działka o nieregularnym kształcie, o przeciętnej lokalizacji, w sąsiedztwie pól uprawnych oraz zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej. Na działce znajdują się pozostałości ruin dawnego budynku gospodarczego (konieczność poniesienia nakładów na rekultywację terenu), działka częściowo zakrzaczona i zadrzewiona. Przed sprzedażą nie wykonywano wznowienia granic geodezyjnych na gruncie. Nieruchomość nie posiada obciążeń, nie jest przedmiotem zobowiązań.

I przetarg nieograniczony ustny zaplanowany na dzień 30.10.2018 r. na zbycie przedmiotowej nieruchomości, zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza wynosi 58.721,00 zł (sprzedaż zwolniona od podatku VAT). Nabywca wpłaci należność przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywca ponosi również koszty opłat notarialnych i sądowych.

            Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2018 r., o godz. 1000 w sali nr 5,II piętro, w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko.

            W przetargu mogą brać udział osoby, które z zastrzeżeniem § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490 ze zmianami), wniosą wadium w wyznaczonym terminie. Wadium wynosi 5.000,00 zł i należy je wnosić w formie pieniężnej, na konto Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko nr 76 9065 0006 0070 0700 0130 0001 w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie - Oddział w Kłecku, z takim wyprzedzeniem, aby nie później niż trzy dni robocze przed przetargiem, tj. w dniu 07.01.2019 r. znajdowało się na koncie. W tytule przelewu należy podać: Wadium na przetarg – dz. 51/2 Michalcza. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży uczestnika, który przetarg wygrał, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

            Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej następujące dokumenty:

- osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku osób pozostających    w związku małżeńskim, zamierzających nabyć nieruchomość do majątku wspólnego,do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

- osoby prawne – odpis z właściwego rejestru oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej,

- pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 poz. 1044 ze zmianami).

            Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie minimalne nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            Burmistrz Gminy Kłecko zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów.

            Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, pokój nr 4, II piętro, tel. (061) 427 01 25 wew. 304.          

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji