Kłecko

Font Size

Cpanel

Ogłoszenie o I przetargu dz. 289 Kłecko

Kłecko, dnia 07.05.2018 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 121 ze zmianami), a także § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

Burmistrz Gminy Kłecko ogłasza I nieograniczony przetarg ustny


na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 289, o powierzchni 0,0965 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1G/00035975/4, zlokalizowana w Kłecku, w rejonie ul. Jarzębinowej. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona jest pod tereny ciągów zieleni projektowanych w obrębie obszarów zainwestowanych. Działka w kształcie regularnym w formie prostokąta, o dobrej lokalizacji w strefie miejskiej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Nieruchomość nie posiada obciążeń, nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza wynosi 45.292,00 zł (sprzedaż zwolniona od podatku VAT). Nabywca wpłaci należność przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywca ponosi również koszty opłat notarialnych i sądowych.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r., o godz. 10:00 w sali nr 5, II piętro, w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko.

 

W przetargu mogą brać udział osoby, które z zastrzeżeniem § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490 ze zmianami), wniosą wadium w wyznaczonym terminie. Wadium wynosi 4.500,00 zł i należy je wnosić w formie pieniężnej, na konto Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko nr 76 9065 0006 0070 0700 0130 0001 w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie - Oddział w Kłecku, z takim wyprzedzeniem, aby nie później niż trzy dni robocze przed przetargiem, tj. w dniu 07.06.2018 r. znajdowało się na koncie. W tytule przelewu należy podać: Wadium na przetarg – dz. 289 Kłecko. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania,

zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży uczestnika, który przetarg wygrał, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej następujące dokumenty:
- osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, zamierzających nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,
- osoby prawne – odpis z właściwego rejestru oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej,
- pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 poz. 783 ze zmianami).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie minimalne nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Burmistrz Gminy Kłecko zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, pokój nr 4, II piętro, tel. (061) 427 01 25 wew. 304.


Burmistrz Gminy Kłecko

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21