Kłecko

Font Size

Cpanel

Ogłoszenie o VI przetargu lokal 25,5 Słoneczna

Kłecko, dnia 04.04.2017 r.

OGŁOSZENIE O VI PRZETARGU

 

            Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust. 2 oraz art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 2147 ze zmianami), a także § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

 

Burmistrz Gminy Kłecko ogłasza VI nieograniczony przetarg ustny

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 5 usytuowany w budynku nr 25 położonym w Kłecku przy ul. Słonecznej. Budynek znajduje się na działkach o numerach ewidencyjnych 234/6 i 235/6, o łącznej powierzchni 0,2218 ha, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1G/00054098/1 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie, przeznaczonej w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego pod tereny usługowe. Na ww. działkach zlokalizowany jest budynek mieszkalno-usługowy, wielolokalowy, trzykondygnacyjny, w którym parter i pierwsze piętro zajmują lokale użytkowe, a na drugim piętrze wyodrębniono 6 lokali mieszkalnych. Lokal mieszkalny nr 5 usytuowany jest na drugim piętrze i składa się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej mieszkalnej 56,14 m2. Do lokalu przynależy udział wynoszący 5614/150551 części w częściach wspólnych nieruchomości oraz w gruncie – działkach nr 234/6 i nr 235/6. Nieruchomość nie posiada obciążeń, nie jest przedmiotem zobowiązań.

            I przetarg nieograniczony ustny zaplanowany na dzień 15.06.2016 r., II przetarg nieograniczony ustny zaplanowany na dzień 26.07.2016 r., III przetarg nieograniczony ustny zaplanowany na dzień 27.09.2016 r., IV przetarg nieograniczony ustny zaplanowany na dzień 04.01.2017 r. oraz V przetarg nieograniczony ustny zaplanowany na dzień 14.02.2017 r., na zbycie przedmiotowej nieruchomości, zakończyły się wynikiem negatywnym.

            Cena wywoławcza 78.000,00 zł (sprzedaż zwolniona od podatku VAT). Nabywca wpłaci należność przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywca ponosi również koszty opłat notarialnych i sądowych.

            Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2017 r., o godz. 1000 w sali nr 5, II piętro,w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko.

            W przetargu mogą brać udział osoby, które z zastrzeżeniem § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490 ze zmianami), wniosą wadium w wyznaczonym terminie. Wadium wynosi 7.800,00 zł i należy je wnosić w formie pieniężnej, na konto Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko nr 76 9065 0006 0070 0700 0130 0001 w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie - Oddział w Kłecku, z takim wyprzedzeniem, aby nie później niż trzy dni robocze przed przetargiem, tj. w dniu 04.05.2017 r. znajdowało się na koncie. W tytule przelewu należy podać: Wadium na przetarg – lokal mieszkalny ul. Słoneczna 25/5. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży uczestnika, który przetarg wygrał, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

            Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej następujące dokumenty:

- osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, zamierzających nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

- osoby prawne – odpis z właściwego rejestru oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej,

- pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 poz. 783 ze zmianami).

            Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie minimalne nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            Burmistrz Gminy Kłecko zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów.

            Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, pokój nr 4, II piętro, tel. (061) 427 01 25 wew. 304.

Burmistrz Gminy Kłecko

                                                                                           

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21