Kłecko

Font Size

Cpanel

UTRZYMANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH

       Niniejszym przypomina się wszystkim właścicielom gruntów, przez które przechodzą rowy melioracyjne o obowiązku ich utrzymywania. Rowy te stanowią ciąg sieci odwodnieniowej, a brak ich należytego utrzymania powoduje zagrożenie powodziowe. Rowy znajdujące się na gminnych działkach lub w pasie drogowym drogi gminnej, utrzymywane są przez gminę. Finansowanie utrzymania takich urządzeń jest zatem zadaniem gminy wynikającym z jej prawa własności. Natomiast w odniesieniu do rowów i innych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wymienionych w art. 73 prawa wodnego, dotyczących gruntów prywatnych, nie ma możliwości poniesienia wydatków z budżetu gminy. Zarówno wykonanie jak i utrzymanie tych urządzeń należy bowiem do właściciela gruntu. Z budżetu gminy nie mogą być finansowane obowiązki spoczywające na właścicielach nieruchomości. 

Poniżej zamieszczamy wyciąg z przepisów ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne   (t.j. Dz. U. z 2015r. , poz. 469 )

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21