Kłecko

Font Size

Cpanel

Przemysł, usługi w Gminie Kłecko

    Gmina Kłecko, ze względu na swój rolniczy charakter, należy do terenów słabo uprzemysłowionych. Największymi przedsiębiorstwami są: 

    Gmina Kłecko ma charakter typowo rolniczy, albowiem około 83 % obszaru to tereny użytkowane rolniczo. Nadrzędnym celem władz Gminy jest stworzenie mieszkańcom takich warunków pracy i życia, aby wiązali z gminą swoje życiowe plany. W trosce o to dużą wagę przywiązuje się do działań inwestycyjnych mających na celu poprawę stanu środowiska. Stanowią o tym trzy oczyszczalnie ścieków (w Kłecku, Działyniu i Zakrzewie). Planowana jest gazyfikacja całej gminy, a obecnie taką sieć posiada wieś Komorowo, do której można podłączyć także Waliszewo. Wszystkie miejscowości są w pełni zwodociągowane. Do planowanych kierunków rozwoju gminy należą inwestycje wspierające rozwój rolnictwa.

INWESTORZY uruchamiający działalność gospodarczą i tworzący nowe miejsca pracy mogą liczyć na korzystne warunki podatkowe.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21