Kłecko

Font Size

Cpanel

Przemysł, usługi w Gminie Kłecko

    Gmina Kłecko, ze względu na swój rolniczy charakter, należy do terenów słabo uprzemysłowionych. Największymi przedsiębiorstwami są: 

    Gmina Kłecko ma charakter typowo rolniczy, albowiem około 83 % obszaru to tereny użytkowane rolniczo. Nadrzędnym celem władz Gminy jest stworzenie mieszkańcom takich warunków pracy i życia, aby wiązali z gminą swoje życiowe plany. W trosce o to dużą wagę przywiązuje się do działań inwestycyjnych mających na celu poprawę stanu środowiska. Stanowią o tym trzy oczyszczalnie ścieków (w Kłecku, Działyniu i Zakrzewie). Planowana jest gazyfikacja całej gminy, a obecnie taką sieć posiada wieś Komorowo, do której można podłączyć także Waliszewo. Wszystkie miejscowości są w pełni zwodociągowane. Do planowanych kierunków rozwoju gminy należą inwestycje wspierające rozwój rolnictwa.

INWESTORZY uruchamiający działalność gospodarczą i tworzący nowe miejsca pracy mogą liczyć na korzystne warunki podatkowe.

Rolnictwo w Gminie Kłecko

   Okolice Kłecka o dobrej glebie, stosunkowo słabo zalesione, od dawna wykorzystywano rolniczo. Dominują gospodarstwa rolne średnie i duże.
Struktura wykorzystania gleb wygląda następująco:
 
   Struktura 2002r. 2012r.
Grunty orne 10 510 ha 8 846 ha
Lasy i grunty zadrzewione  686 ha 686 ha
Pastwiska i łąki 661 ha 661 ha
Sady 75 ha 75 ha
Przeciętna powierzchnia gospodarstwa 17,0 ha 12,78 ha
Liczba gospodarstw w gminie 504 750
 
      W 1999 roku na terenie gminy powołano Zrzeszenie Producentów Upraw Ogrodniczych w Kłecku liczące 28 członków z gmin Kłecko, Kiszkowo, Mieleszyn i Mieścisko. Zrzeszenie jest znaną grupą producencką w kraju dzięki udziałowi w programie rządowym jako jedna z 10 grup w kraju i jedyna z Wielkopolski. W październiku 2000r. grupa uczestniczyła w Targach "Polagra 2000" na stoisku Ministerstwa Rolnictwa. Od początku swej działalności członkowie Zrzeszenia postawili sobie jako nadrzędny cel produkowanie zgodnie z potrzebami konsumenta wysokiej jakości warzyw i ziemniaków. Ogólna powierzchnia gospodarstw w grupie wynosi około 2000 hektarów.
Głównym celem Zrzeszenia jest upowszechnianie nowych rozwiązań technologicznych i ekonomiczno organizacyjnych w zakresie rolnictwa. Wprowadzenie nowych norm i standardów produktów, marketingu i organizacji sprzedaży.
W celu prowadzenia rozszerzonej działalności handlowej Zrzeszenie Producentów Upraw Ogrodniczych powołało Spółkę z o.o. "POLANIE". Mając do dyspozycji bazę przechowalniczą w Kłecku przy ul. Czerniejewskiej, Spółka "POLANIE" przygotowana jest do zawarcia kilkuletnich umów na dostawy ziemniaków jadalnych, cebuli, ogórków, pietruszki naciowej i korzeniowej, marchwi przeznaczonej do przetwórstwa, oraz innych warzyw zgodnie z życzeniem klienta.
Od 2006 roku działa Grupa Producentów Warzyw "Chrobry" Kłecko, która posiada swoja firmę w Kłecku, przy ul. Czerniejewskiej 56 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "CHROBRY" Sp. z o.o.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21