Kłecko

Font Size

Cpanel

Moje Boisko ORLIK 2012 Działyń - harmonogram lipiec.

Przedstawiamy harmonogram zajęć na boisku ORLIK w Działyniu na miesiąc lipiec 2017.

Numer telefonu do Pana Łukasza Skonieckiego - animatora/organizatora zajęć: 509-967 953

Załączniki:
Pobierz plik (harmonogram lipiec 2017.pdf)harmonogram lipiec 2017.pdf[ ]60 Kb

Absolutorium dla Burmistrza Gminy Kłecko Adama Serwatki

Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad podczas XXXVII sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko w dniu 28 czerwca br. było udzielenie Burmistrzowi Gminy absolutorium za 2016 rok.

Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Gminy Kłecko.

Na 13 obecnych na sesji radnych, 13 głosowało za jego udzieleniem.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu Burmistrz przedstawił najważniejsze dane dotyczące ubiegłorocznego budżetu. I tak: wydatki budżetu w roku 2016 zamknęły się kwotą 34 599 201,25 zł co stanowiło 86,47 % planu, natomiast dochody budżetu w roku 2016 zamknęły się kwotą 30 293 243,10 zł co stanowiło 91,72 % planu. Wydatki inwestycyjne wyniosły ponad 20% wszystkich wydatków.

Czytaj więcej: Absolutorium dla Burmistrza Gminy Kłecko Adama Serwatki

WYBÓR SOŁTYSÓW WSI BIELAWY I PRUCHNOWO

    W dniu 3 lipca 2017r. w miejscowości Bielawy odbyły się zebrania wyborcze samorządu mieszkańców dwóch nowo powstałych sołectw Bielawy i Pruchnowo, na których dokonano wyboru sołtysów oraz ustalono skład Rad Sołeckich.

Po otwarciu obrad i wybraniu przewodniczącego zebrania – Burmistrza Gminy Adam Serwatki, stwierdzeniu „quorum” oraz przedstawieniu porządku zebrania, została wybrana Komisja Skrutacyjna do przeprowadzenia wyborów, która jedocześnie czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania.

Jako pierwsi wyboru dokonali mieszkańcy wsi Bielawy. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, w którym wzięło udział 20 uprawnionych do głosowania, wybrano na sołtysa wsi Bielawy Pan Tomasza Ogórkiewicza – dotychczasowego sołtysa.  Jego pracę wspomoże trzyosobowa Rada Sołecka w składzie: Samanta Nowakowska, Mateusz Paszko, Włodzimierz Zalewski.    

Następnie wyboru dokonali mieszkańcy wsi Pruchnowo. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, w którym wzięło udział 24 uprawnionych do głosowania, jednogłośnie wybrano na sołtysa wsi Pana Dawida Chudego oraz Radę Sołecką w składzie: Aneta Hałas, Arkadiusz Łukomski, Mariusz Basiński.  

W imieniu władz samorządowych Gminy Kłecko składamy serdeczne gratulacje. Życzymy owocnej współpracy z mieszkańcami oraz samorządem, skutecznej działalności, a przede wszystkim satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego. Mamy nadzieję, że praca podjęta na rzecz lokalnej społeczności i troska o wspólne dobro, przyczyni się do rozwoju wsi.

Zmiana metody opłaty za gospodarowanie odpadami

Szanowni Mieszkańcy!

Urząd Miejski Gminy Kłecko informuje, że od 1 września 2017 r. obowiązywać będą: nowa metoda opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty oraz wzór deklaracji. Ze względu na zmianę metody określania opłaty z gospodarstwa domowego na ilość osób zamieszkujących nieruchomość, konieczne będzie złożenie nowej deklaracji. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej ulotce.

Blisko 3 mln na termomodernizację szkoły i 1,6 mln na pomoc uczniom – ogromne środki na oświatę w gminie Kłecko!

       W dniu 26 czerwca 2017 roku Burmistrz gminy Kłecko podpisał umowę na realizację prac w ramach drugiego etapu termomodernizacji budynków oświatowych w Kłecku. Tegoroczna inwestycja jest dopełnieniem zadania realizowanego w roku 2016, kiedy to zmodernizowano i ocieplono z zewnątrz budynki szkolne. Drugi etap termomodernizacji ukierunkowany jest na działania wewnątrz obiektów. W ramach tego przedsięwzięcia zmodernizowany zostanie system grzewczy szkoły, gdzie dotychczasowa kotłowania olejowa zostanie zastąpiona kotłownią gazową. Ponadto przewidziano wymianę grzejników, oświetlenia wewnętrznego oraz montaż kolektorów fotowoltaicznych na dachu placówki. Wykonawcą prac, podobnie jak to miało miejsce w pierwszym etapie, została lokalna firma HENBUD Henryk Kaczor z Kłecka. W związku z ukończeniem roku szkolnego, inwestor wraz dyrektorami placówek szkolnych przekazali wykonawcy robót plac budowy tak, aby prace wymagające zajęcia sal lekcyjnych rozpocząć jak najwcześniej. Koszt całości robót drugiego etapu, zgodnie zawartą umową wyniesie 2 897 537,14 zł. Z tej kwoty blisko 2,5 mln zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, które gmina otrzymała w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 2014-2020, uzyskując pierwsze miejsce w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Planowane zakończenie wszystkich prac to dzień 27 lutego 2018 r., przy czym prace instalacyjne związane z wymianą grzejników, opraw oświetleniowych i montażem kolektorów słonecznych powinny zakończyć się do końca września tego roku. Łączna wartość prac termomodernizacyjnych, realizowanych w latach 2016-2017 wyniesie blisko 5 mln zł, z czego 85% to pozyskane przez gminę dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

        Zaraz po zakończeniu remontu, od września 2017, przez kolejne 3 lata, w szkole podstawowej i gimnazjum w Kłecku realizowany będzie kolejny projekt, „Nowa szansa”, w ramach którego w pełni wyposażone zostaną pracownie: przyrodnicza, matematyczne, chemiczna, fizyczna, geograficzna, biologiczna i logopedyczna. Uczniowie objęci zostaną dodatkowymi zajęciami wyrównawczymi, kółkami zainteresowań, projektami edukacyjnymi, doradztwem zawodowym oraz systemem stypendialnym. Na realizację tego projektu gmina przeznaczy 1,59 mln zł, z czego 85% otrzymała z funduszy Unii Europejskiej.


Budowa szkoły i Sali w Dębnicy rusza! Umowa z wykonawcą podpisana.

       W dniu 30 maja władze samorządowe Gminy Kłecko reprezentowane przez Burmistrza Gminy pana Adama Serwatkę oraz Skarbnika Gminy panią Irenę Czajkę przy współobecności Dyrektora SP w Dębnicy pana Janusza Stypy, podpisały umowę z wykonawcą PKOB WEGNER na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową sali sportowej. W imieniu wykonawcy robót umowę podpisał wiceprezes zarządu pan Bartosz Golis. Firma WEGNER z Rudek koło Trzemeszna stała się tym samym głównym wykonawcą bardzo wyczekiwanej w gminie Kłecko inwestycji, jaką jest kompleksowa rozbudowa placówki oświatowej.

Zasadniczym elementem rozbudowy jest sala sportowa wraz z zapleczem. Łącznik pomiędzy salą a istniejącym budynkiem szkoły będzie mieścić dodatkowe sale lekcyjne oraz pomieszczenia ogólnego przeznaczenia podnoszące jakość edukacji i przebywania w szkole. Po wykonaniu całości prac zmieni się układ komunikacyjny szkoły, który zaplanowano od strony północnej szkoły. Zaprojektowany łącznik dobudowany będzie do szkoły prostopadle, na przedłużeniu korytarza w istniejącym budynku. W łączniku zaprojektowano dodatkowe cztery sale lekcyjne z gabinetami – zapleczami, umożliwiającymi wykorzystanie sal jako pracowni (fizyka, chemia, biologia, komputery itp.). Z łącznika zaprojektowano wyjście na boisko szkolne, na którym powstanie nowy okazały dziedziniec z ławkami i zielenią. Łącznik zakończony będzie holem, przy którym zaprojektowano świetlicę z zapleczem gastronomicznym, toalety, portiernię i salę rehabilitacyjną. Z holu prowadzi przejście do sali sportowej. W każdej pracowni przewidziano 24 miejsca przy ławkach dwuosobowych i stół dla nauczyciela. Sale z dużymi szerokimi oknami będą zaopatrzone dodatkowo w zaplecze techniczne. Każda z pracowni będzie wyposażona w umywalkę, oraz instalacje elektryczne umożliwiające podłączenie urządzeń do internetu. Przy nowym holu głównym szkoły zaprojektowano pomieszczenie świetlicy.  Dzięki lokalizacji zaplecza gastronomicznego przy świetlicy, będzie to wielofunkcyjne pomieszczenie mogące być wykorzystywane także jako stołówka szkolna lub kawiarnia w czasie zawodów sportowych. Jednorazowo pomieścić może około 40 osób przy stolikach 4 i 2 osobowych. Przy świetlicy zaprojektowano salę rehabilitacyjną wraz z zapleczem szatniowym. Sala ta będzie wielofunkcyjnym pomieszczeniem, wykorzystywanym także do innych rodzajów terapii np. logopedycznej lub sensorycznej oraz do aktywności ruchowej np. do nauki tańca, gimnastyki artystycznej, zajęć teatralnych itp. Sama sala sportowa pomieści pełnowymiarowe boisko do koszykówki tj. 15 x 28 m z pasem autowym. W obszarze tego boiska zaaranżowane będą boiska do piłki siatkowej (pełnowymiarowe) i piłki ręcznej. Zaplecze sali składa się z dwóch szatni z umywalniami, pokoju trenera, pokoju pierwszej pomocy i magazynków sprzęty sportowego. W części górnej sali sportowej części zaplanowano widownię 158 miejscami siedzącymi.

Wykonawca robót zobowiązał się wykonać obiekt zgodnie z dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę do dnia 30 lipca 2018 r. Koszt tej inwestycji wyniesie 7 983 930 zł, z czego  połowa kosztów będzie dofinasowana środkami unijnymi  w ramach WRPO 2014+ Poddziałanie 9.3.3 -  Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. Uzyskana przez gminę dotacja to 3 999 425,55 zł. Po zakończeniu budowy specjalistyczne pracownie i sala sportowa zostaną wyposażone w nowoczesne sprzęty, na których zakup gmina pozyskała kolejne dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Zajęcia lekcyjne rozpoczną się w nowej szkole już 1 września 2018 roku.

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21