Kłecko

Font Size

Cpanel

Kłeckowski MGOK rusza z termomodernizacją

Tegorocznej jesieni odmieni się wizerunek budynków miejscowego domu kultury. Za sprawą podpisanej w dniu 10 sierpnia umowy, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kłecku przystępuje do prac związanych termomodernizacją obiektu. Etap pierwszy robót, realizowany w roku bieżącym obejmuje ocieplenie ścian i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przygotowanie konstrukcji pod wentylacje obiektu wraz z innymi drobniejszymi pracami towarzszącymi na zewnątrz budynków. Wykonawcą prac jest firma TADEX Miękiszak z Gniezna, która planuje rozpoczęcie prac jeszcze w miesiącu sierpniu. Koszt tego zadania został ustalony na kwotę 1,05 miliona złotych. Planowane do realizacji prace termomodernizacyjne, powinny poprawić komfort przebywania w samym obiekcie MGOK, oraz sprawić, że rachunki za ogrzewanie będą zasadniczo mniejsze.

 

Kolejna inwestycja komunalna startuje

W  dniu 9 sierpnia władze gminy Kłecko reprezentowane przez Zastępcę Burmistrza Gminy Kłecko Joannę Cieślińską i Skarbnik Irenę Czajkę, podpisały umowę na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Gnieźnieńskiej i Kolonia w Kłecku wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Kolonia. Wykonawcą prac, w ramach których zbudowana zostanie sieć kanalizacyjna od długości blisko 3,6 km jest firma WODKAN Tadeusz Szustek z Gniezna. W toku tego zadania zaprojektowano wymianę sieci wodociągowej usytuowanej w ulicy Kolonia o łącznej długości 1,07 km. Zawarta umowa pomiędzy Gminą Kłecko a firmą WODKAN na realizację tego zadania opiewa na kwotę 3 874 500 zł. Gmina uzyskała wsparcie finansowe tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 1 947 642 zł. Całość prac instalacyjnych zgodnie przedstawionym przez wykonawcę robót harmonogramem winna zakończyć się jeszcze w tym roku. Roboty odtworzeniowe,  w tym ułożenie nowych nawierzchni asfaltowych na ul. Kolonia wykonawca planuje zrealizować w roku 2018. Ostateczny termin wykonania nowych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  to koniec kwietnia przyszłego roku. Pierwsze roboty ziemne wykonawca planuje realizować w pierwszym tygodniu września. W tym miejscu chcemy poinformować wszystkich zainteresowanych w tym mieszkańców i właścicieli gruntów przy ul. Gnieźnieńskiej i Kolonia w Kłecku, o możliwości wystąpienia chwilowych niedogodności spowodowanych pracą sprzętu ciężkiego.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018

Burmistrz Gminy Kłecko informuje, że już po raz trzeci sołectwa Gminy Kłecko będą mogły skorzystać ze środków funduszu sołeckiego.

Z dniem 20 marca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim. Zgodnie z Ustawą, Rada Miejska Gminy Kłecko w dniu 9 marca 2015 r.  podjęła uchwałę nr V/23/15 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kłecko środków stanowiących fundusz sołecki.

Przedsięwzięcia finansowane z tych środków ujęte są w budżecie gminy i realizowane są przez Burmistrza Gminy jak pozostałe zadania budżetu. Środki funduszu przeznaczone być mogą na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectw, a jednocześnie zgodne są ze strategią rozwoju gminy (wysokość środków przypadających na dane sołectwo w roku 2018 stanowi załącznik do artykułu).

Warunkiem przyznania w danym roku środków z funduszu jest złożenie przez sołectwo do burmistrza wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. W tym celu należy zwołać zebranie wiejskie, na którym zostanie uchwalony wniosek. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien wskazywać przedsięwzięcia przewidywane do realizacji na terenie sołectwa w ramach określonych na to sołectwo środków, zawierać oszacowanie kosztów przedsięwzięć oraz uzasadnienie. Należy pamiętać, aby wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie była wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa. Uchwalony wniosek musi zostać złożony jest do burmistrza przez sołtysa w terminie do 30 września br. 

WIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ 2017

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 9 lipca 2017 r. ruszyła kolejna edycja Wiejskiej Ligi Piłki Nożnej.
Do turnieju zgłosiły się drużyny z następujących miejscowości:

Pomarzany
Świniary
Polska Wieś
Michalcza
Dębnica
Gorzuchowo
Dziećmiarki


Mecze odbywają się w każdą niedzielę o godz. 14-tej.

W załączeniu regulamin rozgrywek oraz wyniki dotychczas rozegranych meczów.

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin 2017.doc)Regulamin 2017.doc[ ]54 Kb
Pobierz plik (wyniki meczów 2017.pdf)wyniki meczów 2017.pdf[ ]177 Kb

AKCYZA DLA ROLNIKÓW 2017

Burmistrz Gminy Kłecko informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 

  • w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.
    w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych


            Pieniądze wypłacane będą w termie: 2 - 31 października 2017 r., gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Burmistrz Gminy Kłecko 
/-/ mgr  Adam Serwatka

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek akcyza 2017.pdf)wniosek akcyza 2017.pdf[ ]242 Kb

Informacja o terminach składania wniosków na 500+, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku, informuje, iż 1 sierpnia 2017 r., to data początku składnia wniosków o świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+”  i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018, rozpoczynający się 1 października 2017 r.

Ponadto od 1 sierpnia 2017r., osoby zainteresowane będą mogły również składać wnioski o zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze, na nowy okres świadczeniowy 2017/2018, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłecku lub na stronie internetowej Ośrodka

www.mgopsklecko.naszops.pl

Formularze wniosków o ww. świadczenia będą wydawane począwszy od dnia 1 sierpnia 2017r.


Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_500+.pdf)wniosek_500+.pdf[ ]427 Kb

       POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI    CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21