Kłecko

Font Size

Cpanel

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłecko.

Kłecko, dnia 27.07.2018 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłecko.

 Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                           i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39                 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku                i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późń. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kłecko uchwały Nr. L/291/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r., o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłecko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Przedmiotem sporządzenia Studium jest obszar w granicach administracyjnych Gminy Kłecko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego Studium i prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko, z siedzibą przy ul. Dworcowej 14, 62-270 Kłecko, w terminie do dnia 14.09.2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot  wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwie w o ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późń. zm.) wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Gminy Kłecko.

 

/-/ Burmistrz Gminy Kłecko

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21