Kłecko

Font Size

Cpanel

Pomoc Żywnościowa

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku informuje, iż rusza Podprogram 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, trwającego od końca sierpnia 2017 r. do końca czerwca 2018 r.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa służy wsparciu osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Polega na udostępnianiu pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

 

 

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód netto z miesiąca poprzedzającego nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

  • 1 268,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 028,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku, w celu otrzymania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

 

SKIEROWANIA BĘDĄ WYDAWANE w tut. OŚRODKU OD DNIA   29 SIERPNIA 2017r.

 

Jednocześnie informujemy, iż osoby należące do Parafii Kłecko będą miały wydawaną żywność na miejscu w ww. Parafii, natomiast osoby należące do pozostałych parafii, będą zobowiązane odebrać żywność w jednej z Parafii w Gnieźnie - wskazanej przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Objaśnienie:

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej

  finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych         

  przepisach;

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 

Do dochodu wlicza się m.in.

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

- wynagrodzenie za pracę dorywczą,

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

- renty,

- emerytury,

- alimenty,

- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań

  administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

- zasiłki dla bezrobotnych,

- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

- dochody z gospodarstwa rolnego,

- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

- dodatek mieszkaniowy,

- dodatek energetyczny.

 

Do dochodu nie wlicza się: 

świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa                       

   w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa                       

   w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz.  

    575),

- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka  

   (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187 ze zm.),

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,  

- zasiłku celowego,  

- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie 

   przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),

- wartości świadczenia w naturze,  

- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia                 

   i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

- świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r.                 

  o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 

  politycznych (Dz. U. poz. 693 ze zm.), 

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 84 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21