Kłecko

Font Size

Cpanel

Absolutorium dla Burmistrza Gminy Kłecko Adama Serwatki

Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad podczas XXXVII sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko w dniu 28 czerwca br. było udzielenie Burmistrzowi Gminy absolutorium za 2016 rok.

Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Gminy Kłecko.

Na 13 obecnych na sesji radnych, 13 głosowało za jego udzieleniem.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu Burmistrz przedstawił najważniejsze dane dotyczące ubiegłorocznego budżetu. I tak: wydatki budżetu w roku 2016 zamknęły się kwotą 34 599 201,25 zł co stanowiło 86,47 % planu, natomiast dochody budżetu w roku 2016 zamknęły się kwotą 30 293 243,10 zł co stanowiło 91,72 % planu. Wydatki inwestycyjne wyniosły ponad 20% wszystkich wydatków.

 

Burmistrz przypomniał także najważniejsze zadania i przedsięwzięcia, jakie zrealizowane zostały w 2016 roku i które miały istotne znaczenie dla społeczeństwa gminy:

- przebudowa piętra budynku i pierwsze wyposażenie tej części budynku Żłobka Gminnego w Kłecku, z dofinansowaniem z budżetu państwa,

- termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7a w Kłecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii – I etap- , przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach WRPO,

- budowa kanalizacji sanitarnej w Dębnicy, Brzozogaju oraz Wilkowyji,

- zakończenie I etapu gazyfikacji gminy,

- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gorzuchowie ( projekt „U zielarek”),

- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Sulinie,

- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Biskupicach,

- przebudowa drogi w Świniarach,

- budowa drogi w Wilkowyji,

- budowa tarasu przy świetlicy w Wilkowyji,

- zakupienie gruntu przy budynkach oświaty w Kłecku,

- dofinansowanie przebudowy drogi Charbowo-Kiszkowo,

- wykonanie projektów i prac przygotowawczych do realizacji inwestycji: budowa budynku świetlicy i przedszkola w Działyniu; kanalizacji sanitarnej Czechy, Dziećmiarki; budowa kanalizacji sanitarnej Polska wieś, Charbowo, Ułanowo; budowa kanalizacji sanitarnej Świniary; budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłecko wraz z wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach; budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechy i Dziećmiarki gm. Kłecko; rozbudowa szkoły podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową sali sportowej; termomodernizacji miejsko-gminnego ośrodka kultury w Kłecku, zintegrowanego niskoemisyjnego transportu w powiecie gnieźnieńskim gmina Kłecku;

- przekazanie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej,

- wykonanie remontów i zakupy wyposażenia w Gimnazjum publicznym w Kłecku, w szkole podstawowej w Kłecku, w przedszkolach w Kłecku i Działyniu, szkole podstawowej w Dębnicy,

- wykonanie remontu parkingu oraz chodników i oświetlenia przy budynkach oświaty w Kłecku,

- utworzenie i realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

Równocześnie realizowano bieżące zadania własne i zlecone Gminie wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

Po udzieleniu absolutorium i podjęciu uchwały Burmistrz Gminy Kłecko Adam Serwatka podziękował wszystkim Radnym, Kierownikom Referatów UM w Kłecku oraz jednostek organizacyjnych, a także wszystkim współpracownikom za wsparcie,  współpracę i zaangażowanie w podejmowaniu działań. Podkreślił, że był to pierwszy autorski budżet burmistrza i Rady Miejskiej tej kadencji, oraz, że po roku 2016, który był rokiem planowania, przygotowywania projektów budowlanych i aplikowania o środki unijne, nadeszły teraz dwa lata wielkich realizacji.

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21