Kłecko

Font Size

Cpanel

Ogłoszenie numer 1/2017/G

Ogłoszenie numer 1/2017/G

 

naboru wniosków o powierzenie Grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”, których zakres ujęty jest w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na: Przedsięwzięcie 2.1.1 Integracja społeczności - organizacja działań kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych, również z wykorzystaniem świetlic wiejskich.

 1. Termin składania wniosków: od 12-05-2017r. do 26-05-2017r.
 1. Miejsce i sposób składania wniosków:

Wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu należy składać osobiście  lub  przez  pełnomocnika  albo  osobę  upoważnioną:

 • w wersji papierowej bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków,
 • w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków zamieszczony na stronie internetowej LGD od dnia rozpoczęcia naboru,  do dnia i godziny zakończenia naboru, wskazanym w ogłoszeniu.

Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną. Ponadto wersja papierowa musi być trwale spięta, a ponumerowane załączniki muszą być wpięte do skoroszytu lub segregatora.

 1. Kwota dostępna w ramach ogłoszenia wynosi:  200 000,00  zł.
 1. Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów.
 1. Informacje o wysokości grantu lub intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):
 • wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie  ma być zrealizowane przez grantobiorcę nie będzie niższa niż 5 000,00 zł oraz wyższa niż 50 000,00 zł.
 • jednostki sektora finansów publicznych max. 100%. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt,
 • organizacje pozarządowe – max. 100%,
 • pozostali beneficjenci – max. 50%.
 1. Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.

 1. 7.       Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego:

Cel ogólny 2. Rozwój kapitału społecznego.

Cel szczegółowy 2.1 Wzrost integracji i kompetencji społecznych.

Przedsięwzięcie 2.1.1 Integracja społeczności – organizacja działań kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych, również z wykorzystaniem świetlic wiejskich.

Wskaźniki rezultatu:  liczba 134 osób oceniających wydarzenie integracyjne lub zwiększające kompetencje jako adekwatne do potrzeb na podstawie ankiety własnej LGD.

Wskaźniki produktu: 33 operacje o charakterze integracyjnym.

 

 1. Określenie ram czasowych realizacji zadań w ramach projektu grantowego, przez grantobiorców:  max. 6 miesięcy od momentu podpisania umowy o powierzenie grantu.

 

 1. 9.       Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego: 33 działania 
 • kulturalne,
 • sportowe,
 • rekreacyjne,
 • integracyjne,

również z wykorzystaniem świetlic wiejskich.

 1. Dokumentacja konkursowa

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o powierzenie grantu wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o powierzenie grantu, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, a także generator wniosków dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”  oraz na stronie internetowej www.lgdtraktpiastow.pl

 1. Dodatkowo informacje

Informacje są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo.

Katarzyna Wielgosz – 601 534 502

Justyna Jastrzębska – 506 862 163

 

Data ogłoszenia 18.04.2017 r.

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 92 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21